O projektu

section-cover

O čemu se radi?

Pomoć EU reformi sektora obrazovanja obezbeđena je i kroz ugovor o sektorskom budžetu „Ugovor o reformi obrazovanja u Srbiji - jačanje veza sa zapošljavanjem i socijalnom inkluzijom“. Ukupan budžet podrške EU za reformu obrazovanja iznosi 27,4 miliona i realizuje se u periodu 2017 – 2019. godine.

Projekat je deo komplementarne podrške EU sektoru obrazovanja čija je podrška usmerena na unapređenje kvaliteta, pravednosti i relevantnosti sistema obrazovanja u Srbiji, sa ciljem usklađivanja obrazovanja sa potrebama tržišta rada, kao i standardima, politikama i praksama Evropske unije, sa posebnim naglaskom na pitanja obrazovanja na manjinskim jezicima i učenika/ca romske nacionalnosti.

Aktivnosti projekta

Aktivnostima projekta procenjivaće se usaglašenost reforme na osnovu analize ostvarenosti glavnih pokazatelja (u skladu sa Opštim i posebnim uslovima za oslobađanje fiksnih i varijabilnih tranši, kako je utvrđeno u Aneksu 1a Sporazuma o finansiranju za „Ugovor o reformi sektora obrazovanja u Srbiji - jačanje veza sa zapošljavanjem i socijalnom inkluzijom“) i da će se preporuke Delegaciji EU u Republici Srbiji za isplatu iznosa fiksne i promenljive tranše u budžet Republike Srbije.

Projekat će, takođe, obezbediti analizu finansijske podrške Republici Srbiji kroz projekte iz programa pretpristupne pomoći (IPA I i IPA II) u oblasti obrazovanja i doprineće budućem programiranju IPA pomoći; nacrt Strategije komunikacije za sektor obrazovanja i predloge promotivnog materijala čiji je cilj povećanje vidljivosti podrške EU obrazovnom sektoru u Srbiji.

Sektor
  • Obrazovanje
EuropeAid referenca
EuropeAid/139260/DH/SER/RS
Komponente
  • Procena postizanja opštih i specifičnih uslova u Ugovoru o reformi obrazovanja u Srbiji, jačanje veza sa zapošljavanjem i socijalnom inkluzijom
  • Aktivnosti na izgradnji kapaciteta za vođenje dijaloga zasnovanog na dokazima i relevantnom političkom dijalogu sa glavnim korisnicima u oblasti obrazovanja.
Grad / Region
Srbija
EU donacija
700.000 €
Pregovaračko poglavlje
  • 19 - Socijalna politika i zapošljavanje,
  • 26 - Obrazovanje i kultura
Vreme implementacije
Novembar 2018. - April 2021.
Korisnik
Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji
Implementiran od strane
Konzorcijum ECORYS koji predvodi Ecorys South East Europe Ltd.